top of page

PRIVATUMO POLITIKA

Suprantama, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mano klientams. Galerija www.unalune.com įsipareigoja gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Jūsų pasitikėjimas galerija yra svarbus. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

 

Kad galėčiau įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. Įsipareigoju rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei mūsų vidinę tvarką.

 

Kokiu tikslu renkami asmeniniai duomenys?

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant:

 • užtikrinti, kad pirkimo procesas būtų sklandus, o aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus.

 • bendrauti su Jumis, atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus.

 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti.

 • susisiekti su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais.

 • “Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma kurios valdytojas                                                        Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga                                                                   mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.” 

 

Kokius asmens duomenis renkame?

Tvarkau Jūsų asmens duomenis, kad galėčiau  administruoti Jūsų pirkimo procesą www.unalune.com  elektroninėje parduotuvėje. Norėdami pirkti elektroninėje parduotuvėje, Jums reikės pateikti šią informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų:

 • Vardas;

 • Pavardė;

 • El. pašto adresas;

 • Adresas;

 • Mobiliojo telefono numeris;

 

www.unalune.com  lt asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą.

Pirkimo proceso metu parduotuvėje, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Atsiradus netikslumams, turite nedelsdami juos ištaisyti.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas.

www.unalune.com  tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Duomenys renkami ir toliau tvarkomi Jūsų asmens tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdamas sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Surinkti asmens duomenys saugomi informacinėse sistemose. www.unlune.com saugo Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Nesaugau pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikriu, kad asmens duomenys ir kita klientų informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

www.unalune.com, tvarkydama  asmens duomenis, yra įsipareigojusi  laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

 

Paslaugų tiekėjai.

Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, dalinamės Jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas, pavyzdžiui, vykdo tiesioginės rinkodaros išsiuntimą, prekių pristatymą. Šios įmonės gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti Jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą. 

Šiuo metu bendradarbiaujame su šiomis įmonėmis:

 • WIX.com

 • Paysera

 • AB Lietuvos Paštas

 • Omniva

 • Paypal

 • Prinful

 

Stengiuosi įvykdyti savo teisinę prievolę, gavus prašymą, galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. Taip pat galu perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 

Slapukų naudojimas svetainėje.

Mūsų svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių Jūsų įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

 

Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus, išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną. Visgi atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

 

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • Gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mes juos tvarkome;

 • Kreiptis į  www.unalune.com  su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikiamų veiksmų.

 • Kreiptis su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

 • Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;

 • Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

 

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Mūsų veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šių Privatumo taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis  el. paštu unalune@gmail.com.

Nepavykus išspręsti klausimo su Mumis, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Jeigu Jūs turite bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šiomis Privatumo taisyklėmis, arba pasiūlymų, prašome susisiekti  unalune@gmail.com.

 

Linkiu savo klientams, gerbėjams, meno mylėtojams ir sau draugiško ir patikimo ryšio!

bottom of page